Logowanie dla odbiorców hurtowych
Szukaj
Wyszukaj produkt dla siebie
0
Podsumowanie Twoich zakupy

Twój koszyk :

Brak pozycji w koszyku

Informacja

Na podstawie art. 12.1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. Informuję:

1) o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem. Świadczenie obejmuje dostawę zamówionych towarów wg zamówienia otrzymanego od Klienta. Składanie zamówień odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pietrus.pl przy użyciu łączy internetowych, Do porozumiewania się z naszym sklepem możliwe jest wykorzystanie łączy internetowych oraz telefonicznych

2) o swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, Lettino sp. z o.o., pod adresem Grzybno 66, 87-327 Bobrowo, e-mail: biuro@lettino.pl,

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
Lettino sp. z o.o., pod adresem Grzybno 66, 87-327 Bobrowo
biuro@lettino.pl,

4) Reklamacje należy składać na adres. Lettino sp. z o.o. Grzybno 66, 87-327 Bobrowo.oraz e.mail biuro@lettino.pl, tel./fax: (56) 49 846 73 ; +48 600 054 864 ; biuro@lettino.pl - dział zbytu tel.: (56) 49 510 97


5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności; Informacje o łącznych kosztach zawiera specyfikacja zamówienia załączona do niniejszej informacji

6) koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy jakie ponosi klient są określone w umowie zawartej pomiędzy klientem a dostawcą internetu.

7) Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
- przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie następnego po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym, zaś wysyłka dokonana zostanie w ciągu 7 dni po wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sprzedawcy, przy czym klient ma obowiązek dokonać zapłaty w ciągu 7 dni od zawarcia umowy)
- gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta następnego dnia roboczego po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym)

8) Towary dostarczane są do klienta Pocztą lub za pomocą firmy kurierskiej. Wysłanie towaru następuje na zasadach wskazanych w pkt. 7.

Reklamacje:
- Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia otrzymania towaru przez klienta.
- Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania
-Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z, jeśli to możliwe, dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Sprzedawcy. Sprzedawca zwraca Klientowi udokumentowane koszty przesyłki
-W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 dni. W przypadku odstąpienia od umowy strony zwracają sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
- Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.
- Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swój Login oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji

9) Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
- Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru
-Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę swoją decyzję o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) proszę przesłać na adres Lettino sp. z o.o., pod adresem Grzybno 66, 87-327 Bobrowo ub e.mail biuro@lettino.pl
-Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
-Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej pietrus.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku w formie mailowej na wskazany przez Państwa adres. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10) Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
-Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres [proszę tutaj wpisać nazwę i pełny adres pocztowy,], niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni."; Wzór formularza o odstąpieniu od umowy dostępny jest na stronie pietrus.pl

11) Obowiązek zapłaty przez konsumenta uzasadnionych kosztów poniesionych przez sprzedawcę nastąpi wtedy, gdy, kupujący odstąpi od umowy po zgłoszeniu rozpoczęcia świadczenia usługi, a przed upływem terminu na odstąpienie od umowy

12) Klient nie może odstąpić od umowy której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

13) Sprzedawca dostarczy klientowi rzecz bez wad, zgodnie z zamówieniem klienta.

14) Sprzedawca nie udziela gwarancji oraz usług posprzedażowych na sprzedany towar.

15) Sprzedawca dokonuje transakcji zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w związku z powyższym nie stosuję się u niego kodeksu dobrych praktyk, który jest dokumentem dodatkowym.

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy - jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu; nie dotyczy

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy; nie dotyczy

18) sprzedawca nie wymaga złożenia kaucji przez klienta;

19) funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach ich ochrony- nie dotyczy

20) mających znaczenie interoperacyjnościach treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, o których przedsiębiorca wie lub powinien wiedzieć; nie dotyczy

21) w przypadku sporu co do reklamowanego towaru, strony mogą poddać się mediacji lub wnieść sprawę bezpośrednio do Sądu.

Infolinia sklepu internetowego
784 991 942  pn.-pt.: 8:00-16.00

Lettino sp. z o.o. 


Grzybno 66, 87-327 Bobrowo
woj. kujawsko-pomorskie

tel./fax: (56) 49 846 73 ; biuro@lettino.pl - dział sprzedaży

tel.: (56) 49 510 97 ; ksiegowosc@lettino.pl - księgowość

 

 

Formularz kontaktowy
    Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z wysłanym zapytaniem/zamówieniem z użyciem niniejszego formularza. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania/zamówienia. Zostałem poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Lettino sp. z o.o. z siedzibą Grzybno 66, 87-327 Grzybno. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w polityce prywatności
projekt i wykonanie asmedia.pl
Firma PIETRUS polecana przez serwis dobreprodukty.pl
Produkty /  Promocje /  Nowości /  Aktualności /  Piętrus /